سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شرکت تعاونی مسکن طلاب رزمنده 
رئیس هیأت مدیره 
 
 
اجرائی ،به مدت 4سال 
همکاری 
شرکت تعاونی مسکن طلاب رزمنده 
رئیس هیأت مدیره 
 
 
اجرائی 
همکاری 
انتشارات آثار دانشوران 
مسئول 
 
 
تدوین کتب  
همکاری 
سازمان حج وزیارت 
روحانی کاروان(حج عمره کربلا وسوریه) 
 
 
تبلیغی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
آموزش و پرورش 
مدرس 
1359/07/01 
1361/03/01 
امور تربیتی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رسائل و مکاسب 
تدریس 
آموزش و پرورش 
مدرس 
1359/07/01 
1361/07/01 
علوم تربیتی و دروس دینی