نقدی بر شوق پرواز
82 بازدید
تاریخ ارائه : 2/4/2013 12:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمان الرحیم

در تعجبم چرا با وجود این همه کارشناس مذهبی در ایران در سریال شوق پرواز از وجود کارشناسان حقوقی و... استفاده می شود ولی از روحانیون و کارشناسان مذهبی مشورت نمی شود.

شاید بخاطر اعتماد بنفس نویسنده، تهیه کننده و دست اندرکاران تهیه فیلم است که خیلی از مسایل مذهبی اطلاع دارند ، حیف است این همه هزینه وزحمت ولی با مشورت نکردن درامور دینی امتیاز کار پایین آید.

تمام سریال شوق پرواز را من مشاهده نکردم ولی امشب که شب 22 بهمن است دو اشکال را دیدم که متذکر می شوم.

1 - خانم شهید عباس دوران در حال لباس احرام با دستکش ظاهر می شود، درحالی که همه علما پوشیدن دستکش راحرام می دانند و این نشان از مشورت نکردن وبد آموزی برای کسانی که به عمره یا حج می روند را درپی دارد.

2 - اشکال دوم آقایی را نشان می داد که با لباس احرام است، در حالی که عرقچین بر سر دارد، و این نیز کار را برای روحانیون حج مشکل می کند و باید خیلی متذکر شوند.

به امید روزی که وزارت ارشاد اسلامی در تمام افلام و سریال ها ازوجود کارشناسان مذهبی استفاده کند.