حدیث قدسی
69 بازدید
تاریخ ارائه : 1/10/2013 9:02:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

                                         بسم الله الرحمان الرحیم 

حدیث قدسی

خداوند به حضرت داوود وحی کرد:
ای داوود ، پنج چیز را در پنج جا قرار دادم و مردم آن را در پنج جای دیگر می طلبند و هرگز نمی یابند .علم و آگاهی را در گرسنگی و کوشش گذاردم و مردم آن را در سیری و راحتی می طلبند. سربلندی را در اطاعت خودم نهادم و مردم آنرا در دربار پادشاهان جستجو می کنند. بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم آنرا در زیادی مال طلب می کنند. خشنودی خود را در خشم گرفتن بر نفس قرار دادم و مردم آنرا در رضای نفس می جویند و نمی یابند. راحتی و آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم آنرا در دنیا می خواهند و هیچ گاه نمی یابند.